Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bescherming van persoonsgegevens

U hebt recht op respect voor de persoonlijke levenssfeer en, in dit verband, op de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens aan de hand waarvan u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, bijvoorbeeld voornaam, familienaam, e-mailadres, …

U bent beschermd overeenkomstig de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u recht op een duidelijke, volledige en makkelijk te begrijpen informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Rechtsgrondslagen en doeleinden van de verwerkingen

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, vertegenwoordigd door de voorzitter van het Directiecomité is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij verwerkt in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten. Dit houdt in dat hij, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens vaststelt.

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de missie en de aangeboden diensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

 Bepaalde persoonsgegevens worden ook verzameld en verwerkt om:

 •  de dossiers die u aanbelangen te behandelen
 •  uw vragen te beantwoorden
 •  voor statistische doeleinden
 •  om onze dienstverlening te verbeteren

U kan het register van de verwerkingsactiviteiten van persoonlijke gegevens van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg raadplegen op de website van de FOD.

Verwerkte gegevens

 Algemeen:

 •  De persoonlijke gegevens kunnen enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
 •  De persoonlijke gegevens zullen niet worden verwerkt voor directe marketing doeleinden.
 •  De Only Once wet van 5 mei 2014 verankert en verplicht het principe van de unieke gegevensinzameling door publieke instanties bij burgers en bedrijven: Verplicht hergebruik van beschikbare gegevens in authentieke bronnen waartoe de FOD toegang heeft, of die ter beschikking worden gesteld via dienstenintegratoren zoals Fedict en de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ).
 •  U heeft steeds toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kan deze op juistheid controleren en u kan onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds doen verbeteren. Hiervoor beschikt u over het recht op informatie via een formulier op de website van de FOD.
 •  Voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens beschikt de FOD over specifieke toelatingen.

Op de website:

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hecht veel belang aan het respect voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. De informatie op deze site is beschikbaar zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt.

Om webstatistieken op te maken en om de inhoud van de website continu te verbeteren, kunnen de volgende (anonieme) gegevens eveneens verzameld worden:

 • taalkeuze
 • gebruikte zoekmachine
 • gebruikte trefwoorden
 • website waarlangs u gekomen bent
 • raadplegingsduur per pagina
 • geraadpleegde pagina’s
 • lijst van gedownloade bestanden
 • datum en uur van toegang
 • gebruikte browser
 • platform en/of besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd
 • ...

Wanneer een link u naar een andere portaalsite, een website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die Diensten.

Cookiebeleid

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina Cookiebeleid.

Bewaringsduur

Voor de gegevens verwerkt door de FOD, wordt de bewaartermijn bepaald door de FOD, met respect van de overeenkomstige wettelijke en reglementaire termijnen, evenals met de bepalingen van het Rijksarchief. Voor meer informatie nodigen wij u uit de DPO te contacteren via het contactformulier op de website van de FOD.

De bewaartermijn voor het contactformulier en email die worden uitgewisseld met de DPO is 5 jaar. In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.
Veiligheid

De FOD waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden echter gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

Recht op inzage, rectificatie, bezwaar en wissen

Verzoek tot inzage

U heeft het recht om ons te vragen of we uw gegevens al dan niet verwerken. Zo ja, dan zal u een kopie van uw gegevens worden verstrekt.

Verzoek tot aanpassing

Indien uw gegevens onvolledig of onjuist zijn, volstaat het ons dit te laten weten en dan zullen we de nodige verbeteringen aanbrengen.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar laat u toe om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door de FOD hebben hoofdzakelijk een wettelijke grondslag. In dit geval kan u geen gebruik maken van uw recht van bezwaar.

Daarnaast verwerken onze diensten ook persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van taken van algemeen belang. In dit geval kunt u uw recht van bezwaar uitoefenen indien u dwingende en gerechtvaardigde gronden aanvoert m.b.t. uw specifieke situatie.

Verzoek tot verwijderen

U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Het recht op gegevenswissing is evenwel niet van toepassing indien de verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke verplichting of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag.

Verzoek tot beperken van een verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de FOD in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

Dit recht is niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering,
 • ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon,
 • om gewichtige redenen van algemeen belang.

Verzoek tot overdracht van persoonsgegevens

U heeft het recht tot rechtstreekse overdracht van uw persoonsgegevens.

Dit recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.
Uw aanvraag wordt binnen 30 kalenderdagen behandeld. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt die termijn verlengd met 60 dagen.

Contact - Klachten

Voor meer informatie kan u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming (DPO) op het volgende adres:

FOD WASO
T.a.v. DPO
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
E-mail: dpo@werk.belgie.be

Als u vindt dat de FOD uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en/of beroep bij de rechter in te stellen.

Om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be