Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sociale secretariaten & Medex

Beschrijving 

Sociale secretariaten 

Dit zijn verenigingen zonder winstoogmerk (VZW’s) die erkend moeten zijn door de Federale minister van Sociale Zaken om werkgevers in de privésector bij te staan in de loonadministratie, aangiftes en betalingen van de sociale bijdragen. Werkgevers sluiten zich aan op vrijwillige basis en mits betaling. In België zijn ongeveer 88% van de werkgevers aangesloten bij een sociaal secretariaat, wat overeenstemt met ongeveer 74% van de werknemers.

Medex: het Bestuur van de medische expertise 

Het Bestuur van de medische expertise, kortweg Medex, is een onafhankelijke federale instelling verbonden aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die medische expertise verleent in vier takken van de sociale zekerheid, zijnde ziekte- en invaliditeitsverzekering, arbeidsongevallen, beroepsziekten en pensioenen. Overheidsdiensten (op federaal, gemeenschaps-, gewestelijk en lokaal niveau) kunnen een beroep doen op Medex voor het uitvoeren van gezondheidscontroles van hun personeel en voor het beheer van de medische attesten. Hiermee vallen meer dan één miljoen werknemers onder de medische expertise van Medex. 

Door de aard van hun taken beschikken zowel de sociale secretariaten als Medex o.a. over informatie betreft het kortstondig, middellang en langdurig ziekteverzuim van de werknemers in België. 

Referentie 

Deze gegevens werden aangeleverd door Medex en door sommige sociale secretariaten. Deze laatsten vertegenwoordigen 15% van het totale marktaandeel aan loonberekeningen uitgevoerd door de sociale secretariaten in België. Alle sociale secretariaten samen namen op hun beurt 75% van het volledige marktaandeel aan loonberekeningen van de Belgische ondernemingen voor hun rekening op 30 juni 2023.