Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Over het project

Dit project, gefinancierd door de Europese Unie, heeft geleid tot de creatie van een website die het merendeel van de Belgische gegevens over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden centraliseert.

Introductie 

Binnen de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid heeft de Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DIOVA) Europese steun gekregen om een website te creëren die de meeste Belgische gegevens over beroepsrisico's en arbeidsomstandigheden centraliseert. Voor de allereerste keer in België brengt een website de gegevens uit verschillende bronnen samen en stelt ze digitaal ter beschikking van een zo groot mogelijk aantal belanghebbenden (politieke besluitvormers, sociale partners, experten, bedrijven).

Doelstellingen 

Het Dataminingproject heeft drie belangrijke doelstellingen:  

  • Gegevens over arbeidsomstandigheden centraliseren en het mogelijk maken om veranderingen in de tijd te analyseren; 

  • De monitoring van beroepsrisico's bevorderen om zo de groepen (activiteitensector, leeftijd, geslacht) te identificeren die het meeste risico lopen;  

  • Een globale, gemeenschappelijke en digitale visie over deze gegevens ontwikkelen om zo het beleid en de belanghebbenden beter te kunnen adviseren op het gebied van bewustwording, preventie en bescherming van gezondheid en veiligheid op het werk.  

Het uiteindelijke doel van het Dataminingproject bestaat erin om bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame arbeidsomstandigheden om zo de gezondheid en veiligheid (fysiek en mentaal) van werknemers tijdens hun hele loopbaan te vrijwaren. 

Financiering Logo  Gefinancierd door de Europese Unie – NextGenerationEU

Dit project is gefinancierd door de Europese Unie.  

Na de gezondheidscrisis creëerde de Europese Commissie een herstelplan, NextGenerationEU (NGEU), om de relance te stimuleren en de onmiddellijke economische en sociale schade van de Covid-19-pandemie te herstellen. Het plan omvat een “Faciliteit voor Herstel en Veerkracht” die bedoeld is om de lidstaten te ondersteunen bij hun inspanningen om de gevolgen van de crisis te beperken. Het herstelplan heeft eveneens als doel om de Europese economieën en samenlevingen duurzamer en veerkrachtiger te maken en beter voor te bereiden op de uitdagingen van de ecologische en digitale transitie.   

Om in aanmerking te komen voor de fondsen van deze faciliteit moest elke lidstaat een nationaal plan indienen waarin gedetailleerd werd beschreven hoe de fondsen zouden worden aangewend. Het Belgisch nationaal Plan voor herstel en veerkracht (PHV) werd voorbereid en ingediend onder leiding van Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid. Het Dataminingproject is een van de 12 PHV-projecten betreft de Digitalisering van de Federale Overheidsdiensten (zie I - 2.05, submaatregel 12).      

Voor meer informatie over het nationaal Plan voor herstel en veerkracht, bekrachtigd door de Raad van de Europese Unie, zie: Plan voor herstel en veerkracht bekrachtigd door de Raad van de EU | Thomas Dermine (belgium.be) (directe link: NL - Nationaal plan voor herstel een veerkracht.pdf). 

Rol van de FOD Werkgelegenheid 

Dit project werd bedacht en ontwikkeld door het team van de Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DIOVA), werkzaam binnen de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Dit project past in de missies van de FOD en in het bijzonder in haar opdracht om een referentie- en expertisecentrum te zijn op het gebied van welzijn op het werk.   

De Dataminingwebsite is zo ontworpen dat hij ook meer specifieke missies binnen de FOD Werkgelegenheid zal ondersteunen, in het bijzonder die van:  

  • Haar Algemene Directie Humanisering van de Arbeid: d.w.z. de voorbereiding, bevordering en uitvoering van het beleid betreffende welzijn op het werk en de sensibilisering van de sociale en economische actoren inzake de humanisering van de arbeid;  

  • Haar Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk: d.w.z. het welzijn van de werknemers op het werk op permanente wijze verbeteren en ervoor zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen betreft welzijn worden nageleefd, door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen. 

Voor meer informatie over het Dataminingproject kan u terecht op de website van de FOD Werkgelegenheid: 2022 - 2026 Project (RRF) DATAMINING van beroepsrisico’s voor duurzaam werk (lopende) | Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)