Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Preventie

Preventie is het geheel van voorzieningen of maatregelen die worden getroffen of gepland in alle stadia van de activiteit van het bedrijf of de instelling, en op alle niveaus (op het niveau van de organisatie als geheel, op het niveau van een groep van werkposten of functies of op het niveau van het individu), met het oog op het vermijden of verminderen van beroepsrisico's (primaire preventie), of zelfs het vermijden (secundaire preventie) of beperken van schade (tertiaire preventie).