Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verklarende woordenlijst

 1. Blootstelling

  De mate (tijd, intensiteit, enz.) waarin werknemers kunnen worden blootgesteld aan of in contact kunnen komen met een gevaar. 

 2. Dynamisch risicobeheersingssysteem

  De structurele planmatige aanpak van preventie gebaseerd op de algemene preventiebeginselen die resulteert in het opstellen van een globaal preventieplan en een jaaractieplan. 

  Dit systeem heeft de volgende kenmerken: 

  • Het is een systeem, i.e. een stelsel van werkwijzen of handelingen dat berust op een ordenend beginsel en een samenhangend geheel vormt; 

  • Het is dynamisch, i.e. het wordt voortdurend aangepast aan de gewijzigde omstandigheden (wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, wijziging van arbeidsomstandigheden, opkomende of nieuwe risico’s, …) en is dus een continu proces dat steeds verder evolueert. Het staat met andere woorden nooit stil; 

  • Het is een systeem dat betrekking heeft op risicobeheersing, i.e. de planning van de preventie en de uitvoering van het welzijnsbeleid, waarbij beoogd wordt de risico’s te beheersen om het welzijn van de werknemers te verbeteren en te waarborgen door de risico’s op te sporen en te analyseren en concrete preventiemaatregelen vast te stellen, die zullen worden toegepast en geëvalueerd. 

 3. Gevaar

  De intrinsieke eigenschap of het intrinsiek vermogen van inzonderheid een voorwerp, een stof, een proces of een situatie die schade kan veroorzaken of het welzijn van de werknemers kan bedreigen. 

 4. Preventie

  Het geheel van bepalingen of maatregelen die worden genomen of vastgesteld in alle stadia van de activiteit van de onderneming of instelling, op alle niveaus (op het niveau van de organisatie als geheel, op het niveau van een groep van werkposten/functies of op het niveau van het individu), teneinde beroepsrisico’s te voorkomen of te verminderen of schade te vermijden of te beperken. 

 5. Risico

  De waarschijnlijkheid dat de schade of de aantasting van het welzijn van de werknemers zich in bepaalde gebruiksomstandigheden of door blootstelling aan een gevaar voordoet en de mogelijke omvang van die schade of aantasting. 

  De risicofactoren zullen de kans op het ontstaan van kwalijke gevolgen of schade vergroten of verkleinen. 

 6. Risicoanalyse

  De identificatie van gevaren voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, de vaststelling en bepaling van de risico’s voor dit welzijn en de beoordeling van deze risico’s. 

  Het doel van deze risicoanalyse en alle gerelateerde activiteiten is het vaststellen van preventieve maatregelen. 

 7. Risicobeoordeling

  De fase van de risicoanalyse waarbij de risico’s beoordeeld worden met het oog op de keuze van de preventiemaatregelen. 

 8. Risicofactoren

  Factoren van collectieve of individuele aard die dermate ingrijpen op het gevaar dat zij de waarschijnlijkheid van het optreden van kwalijke gevolgen of schade en de omvang ervan verhogen of verminderen. 

 9. Schade

  Schade is de aantasting van de mentale of fysieke integriteit. Het is een ongewenste gebeurtenis.